O društvu

ICOM – Mednarodni muzejski svet

Mednarodni muzejski svet ICOM je mednarodna organizacija muzejev in muzejskih strokovnjakov, ki se zavzema za raziskovanje, ohranjanje, razvoj in komuniciranje svetovne naravne in kulturne dediščine, pričujoče in bodoče, premične in nepremične, snovne in nesnovne. ICOM je društvo, nevladna in neprofitna organizacija, ki vzpostavlja strokovne in etične standarde muzejske dejavnosti. Kot forum strokovnjakov daje priporočila o vprašanjih, povezanih s kulturno dediščino, spodbuja krepitev in razvoj tega področja ter širi znanje. ICOM je glas muzejskih strokovnjakov na mednarodnem prizorišču in dviguje zavedanje javnosti o pomenu muzejev prek globalnih mrež in programov sodelovanja.


ICOM je edina globalna organizacija za muzejsko področje, ima več kot 45.000 članov iz 138 držav, ki sodelujejo v 119 nacionalnih, 31 mednarodnih odborih in 6 regionalnih zvezah. Ustanovljen je bil leta 1946. Je partner organizacije UNESCO in mnogih drugih svetovnih organizacij.
Glavnih pet poslanstev ICOMa:

  • vzpostaviti standarde odličnosti
  • delovati kot diplomatski forum
  • razvijati mrežo strokovnjakov
  • voditi skupnost strokovnjakov na svetovni ravni
  • izvajati pomembne mednarodne naloge

Kontakt:
ICOM General Secretariat
15 rue Lasson
75012 Paris
France
secretariat@icom.museum
www.icom.museum


ICOM Slovenija

Društvo ICOM Slovenija je slovenski odbor Mednarodnega muzejskega sveta ICOM. Povezuje slovenske muzejske strokovnjake s posebnim poudarkom na mednarodnem sodelovanju.


Poslanstvo ICOM Slovenija

ICOM Slovenija se zavzema za razvoj muzejev in muzejske stroke v Sloveniji v skladu z načeli, smernicami in priporočili krovne svetovne organizacije ICOM s sedežem v Parizu. Svojim članom omogoča izobraževanje ter druge aktivnosti na mednarodnem nivoju, zastopa njihove interese ter predstavlja njihove dosežke v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Je glavni instrument za komuniciranje med krovno organizacijo ICOM in člani nacionalnega odbora ICOM Slovenija.

Med glavnimi aktivnostmi društva so seznanjanje slovenskih muzejskih strokovnjakov o mednarodnem dogajanju in novostih na muzejskem področju, izmenjava informacij in sodelovanje z ICOM-om v Parizu, implementacija ICOM-ovega Kodeksa poklicne etike, sodelovanje v regionalnih in mednarodnih komitejih ICOM, priprava prireditev ob mednarodnem muzejskem dnevu 18. maja, in promocija vsakoletne izbrane ICOM-ove teme v Sloveniji, organizacija letnih konferenc mednarodnih odborov ICOM-a v Sloveniji. Poleg tega društvo promovira in podpira udeležbo slovenskih muzealcev na generalnih in letnih konferencah, ter spodbuja svoje člane k aktivnemu delovanju v posameznih mednarodnih odborih s tem pa omogoča predstavitev dobrih praks slovenskega muzealstva v mednarodnem prostoru. ICOM obvešča širšo slovensko javnost o glavnih ciljih in nalogah ter o spremembah, ki se dogajajo po svetu, na področju razvoja muzejske stroke in standardov muzejskega dela.

Slovenski odbor ICOM-a je eden od 118 nacionalnih odborov, ki so razpršeni po celem svetu. Ustanovljen je bil jeseni leta 1991, po slovenski zakonodaji ima status društva. Svoj program oblikuje v skladu s smernicami krovne organizacije ICOM s sedežem v Parizu.


Predsedstvo 2022-2025

Predsednica:

Jana Babšek, direktorica, Tržiški muzej

Podpredsednica:

Natalija Polenec, direktorica, Slovenski etnografski muzej

Izvršni odbor:

Tina Fortič Jakopič, kustosinja, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Irena Marušič, muzejska svetnica, Tehniški muzej Slovenije

Petra Stipančić, muzejska svetovalka, Dolenjski muzej Novo mesto

Sekretarka:

Maja Hakl Saje, Muzej športa

Nadzorni odbor:

Alenka Černelič Krošelj, direktorica, Posavski muzej Brežice

dr. Blaž Vurnik, muzejski svetnik, Muzej in galerije mesta Ljubljana

Urška Purg, muzejska svetovalka, Bankarium

Etična komisija:

Tina Palaić, kustosinja, Slovenski etnografski muzej

Corinne Brenko, kustosinja, Muzej novejše zgodovine Slovenije

Nikola Pongrac, višji kustos, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Komisija za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbo na mednarodnih konferencah ICOM:

dr. Meta Kordiš, višja kustosinja, Bankarium

mag. Nataša Kolar, kustosinja, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož


Etična komisija

Etična komisija je posvetovalno telo društva za področje etičnih vprašanj. Njene člane voli in imenuje občni zbor za dobo treh let, pri čemer so lahko člani izvoljeni dvakrat zaporedoma. Sestavljajo jo predsednik in dva člana.

Namen etične komisije je zagotavljanje strokovnega znanja muzejski skupnosti o vseh zadevah, ki se nanašajo na muzejsko poklicno etiko. Njena naloga je pospeševanje in promocija znanja ter praks etičnega dela v muzejih. Na pobudo članov društva se komisija izreka o etičnih vprašanjih, ki zadevajo muzeje in muzejske strokovnjake. Pristojna je za obravnavo disciplinskih postopkov za člane društva.

Etična komisija se o etičnih vprašanjih izreka na podlagi ICOM-ovih etičnih kodeksov.

Etična komisija izoblikuje svoje stališče izključno na podlagi poziva za etično presojo. Poziv lahko oddajo člani društva na vnaprej pripravljenem obrazcu. Vpogled v prijavo imajo le člani etične komisije, s čimer se zagotavlja varovanje osebnih podatkov. Komisija se na prejeti poziv odzove v roku do enega meseca.

Člani komisije najprej presodijo, ali prejeti poziv vsebuje elemente za etično presojo. Če jih vsebuje, o primeru presojajo in oblikujejo svoje stališče. V tej fazi oblikovanja stališča sodelujejo vsi člani komisije. V nadaljevanju se o stališču komisija posvetuje z izvršnim odborom in na podlagi prejetih komentarjev pripravi končno verzijo stališča, pri čemer sodelujeta vsaj dva člana etične komisije.


Zapisniki


Kontakt in uradni podatki

Društvo ICOM
Mednarodni muzejski svet
Slovenski odbor

Narodni muzej Slovenije


Statut


Dosedanji predsedniki

Gregor Moder 1991 – 1997, tedanji direktor Mestnega muzeja Ljubljana.
Mag. Ralf Čeplak Mencin 1997 – 2003, muzejski svetovalec iz Slovenskega etnografskega muzeja.
Nina Zdravič Polič 2003 – 2011, takratna pomočnica direktorice v Slovenskem etnografskem muzeju.
Dr. Tanja Roženbergar 2011 – 2017, takratna direktorica Muzeja novejše zgodovine Celje.
Dr. Kaja Širok 2017 – 2022, takratna direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Slovenski odbor ICOM je vodila do oktobra 2022, ko je bila izvoljena v izvršni odbor ICOM s sedežem v Parizu.
Jana Babšek 2022 – , direktorica Tržiškega muzeja.