Poziv Etične komisije ICOM Slovenija

Poziv Etične komisije ICOM Slovenija kulturnemu ministru Vasku Simonitiju k upoštevanju ICOM-ovega Kodeksa muzejske etike

Muzeje k strokovnosti in etičnosti poleg zakonodaje zavezuje ICOM-ov Kodeks muzejske etike (Kodeks). Muzeji niso samo generatorji znanja, ki prispevajo k vrednotenju, razumevanju in uveljavljanju naravne in kulturne dediščine (Kodeks, člen 4), temveč so tudi organizacije, v katerih se pomembno oblikuje in usmerja strokovno in etično delovanje na tem področju (Kodeks, 1. poglavje). V Etični komisiji ICOM Slovenija s strani Ministrstva za kulturo zaznavamo zniževanje standardov muzejskega strokovnega delovanja ter razgradnjo pojmovanja muzejev kot strokovno neodvisnih institucij. To se kaže v hitrem spreminjanju ustanovnih aktov muzejskih institucij, vprašljivem kadriranju direktorjev ter predlogih za ustanovitev muzeja, ki v svojem poslanstvu ne bi sledil muzeološkim standardom. Zaradi zaskrbljenosti glede dolgoročnih posledic strokovno nepremišljenih odločitev pozivamo k doslednemu spoštovanju temeljnega dokumenta našega področja, ki opredeljuje naše vrednote in minimalne standarde delovanja.

Etična komisija opozarja na neprimernost hitrega spreminjanja ustanovnih aktov muzejskih institucij brez konkretnih utemeljitev ustanovitelja. Ustanovni akt namreč med drugim zagotavlja tudi stalnost muzeja in s tem kontinuiteto muzejskega dela, kar predstavlja temelje za strokovno in etično neoporečno delovanje teh zavodov. Kodeks (člen 1.1) določa, da mora ustanovitelj »poskrbeti, da ima muzej statut ali drug uradni zapisani dokument v skladu z nacionalno zakonodajo (akt o ustanovitvi). Z njim je določen pravni status muzeja, njegovo poslanstvo, stalnost in nepridobitna narava.«

Etična komisija vztraja pri spoštovanju zavez strokovnosti in etičnosti na muzejskem področju, zato poziva k spoštovanju strokovnih, muzeoloških in menedžerskih referenc pri imenovanju direktorjev muzejskih institucij. Kodeks (člen 1.12) opredeljuje, da je direktor ali vodja muzeja »pomembna funkcija in pri imenovanju mora ustanovitelj upoštevati znanje in sposobnosti, ki so potrebne za učinkovito opravljanje. Med temi lastnostmi morata biti intelektualna sposobnost in poklicno znanje, dopolnjeno z visoko ravnjo etičnega vedenja.«

Komisija prav tako opozarja na pomen izogibanja navzkrižju interesov pri opravljanju muzejskega poklica oziroma pri vodenju muzejske ustanove. Na tem mestu poudarja še zlasti izogibanje trgovini z naravno in kulturno dediščino (Kodeks, člen 8.14) ter zasebnemu zbiranju, ki lahko vodita v neetično ravnanje. Kodeks (člen 8.16) določa, da muzejski delavci »ne smejo tekmovati s svojo ustanovo pri pridobivanju predmetov ali pri kakršnikoli zasebni zbirateljski dejavnosti. Muzejski delavec in ustanovitelj se morata dogovoriti o zasebni zbirateljski dejavnosti in morata dogovor strogo spoštovati.«

Komisija opozarja tudi, da mora biti muzejsko delovanje spoštljivo do vseh različnih identitet in interpretacij dediščine, saj so muzeji prostori, ki ob sodelovanju s skupnostmi, iz katerih dediščina izhaja, omogočajo srečevanja različnih glasov in razumevanj dediščine ter pri tem upoštevajo nacionalno, regionalno, lokalno, etnično, versko ali politično identiteto dediščine (Kodeks, člen 6).

Etična komisija ICOM Slovenija

Ljubljana, 2. 12. 2020